Кръгла маса „Трансмодалност и сингуларност“

|
Културният център на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и „Софийски литературоведски семинар“ канят на кръгла маса „Трансмодалност и сингуларност“ на 12 януари от 17 часа в Нова конферентна зала в СУ "Св. Климент Охридски".

Софийски литературоведски семинар се фокусира върху изследването и разработването на концепти (идеи, понятия, термини, теории), улавящи и проблематизиращи моментите на преобразуване в текста и по неговите граници. Тези преобразувания – като трансформация, метаморфоза, трансмодалност, премоделиране, усукване, инфлексия, превърнатост, инверсия… - могат да бъдат видени в оптиката на една диахрония (генеалогии, пораждания, автотекстуалност…), в една или друга пространствена оптика като събития вътре в текстове, между текстове, между хетерогенни дискурси и медии, между незнаковото/нетекстуалното и знаковото/текстуалното, между различни изкуства, дисциплини и контексти, включително геополитиески, и най-сетне в оптиката на потенциалността с нейния онтологически, утопически и друг ресурс.

Първата кръгла маса на Софийския литературоведски семинар ще е посветена на последната книга на Радосвет Коларов "Повторение и сътворение: поетика на автотекстуалността". Книгата е събитие от първостепенна важност в полето на литературната теория в България и представя един от най-сериозните и мащабни опити да се очертае креативната потенция на повторенията в литературата. Чрез проследяване на виртуални серии и генеративни матрици на текстопораждане тук са анализирани иновативно автори като Ботев, Вазов, Яворов, Гогол, Бодлер, Кафка и други. Същевременно голямата сила на текста идва в не по-малка степен и от изобретяването на понятия, от строгото, но интензивно развиване на теоретични положения, от метатеоретичната работа върху трансфера и трансформацията на идеи. Именно литературнотеоретичната плътност на книгата е и най-вдъхновяваща за развиването и въвеждането на нови подходи към творба и творчество и се надяваме да се превърне в място на плодотворна и оживена дискусия в рамките на тази среща.
 

По материали на Културен център на Софийски университетКоментари (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *